Her kan du læse mere om foreningen Danske Øldommere, finde vedtægter og referater m.m.

Kommende datoer:

1.oktober 2022 – Efteruddannelse

11.marts 2023 – Generalforsamling & efteruddannelse

Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn: Danske Øldommere

 

§ 2 Foreningens formål er:

a. At sætte foreningens medlemmer i stand til at beskrive smagsprofilen af øl og klassificere den i henhold til stilartsdefinitionerne.

b. At uddanne øldommere, som kan dømme efter fælles retningslinjer i de af foreningen afholdte konkurrencer.

c. At afholde konkurrencer i håndbrygning, herunder DM i Håndbryg.

d. At udgive øl stilarts-definitioner til konkurrencebrug.

e. At udbrede kendskabet til håndbrygning af godt øl.

 

§ 3 Medlemskab af foreningen:

a. Personligt medlemskab er åbent for alle, som er fyldt 18 år og som har kendskab til eller interesserer sig for brygning af øl, mjød eller cider. Medlemskab opnås ved at gennemføre foreningens dommerkursus og ved indbetaling af kontingent.

b. Personer med lignende kvalifikationer kan optages i foreningen, og tages op i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

c. Medlemmer som ikke overholder foreningens vedtægter eller på anden vis skønnes at være uværdige til medlemskab af foreningen kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen skal for at stå ved magt stadfæstes på den følgende generalforsamling med simpelt flertal.

d. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt eller på mail til formanden eller kassereren, og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 4 Kontingent:

a. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en gang årligt.

b. Ikke-betalt kontingent medfører automatisk annullering af medlemskabet efter 2 skriftlige rykkere med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 5 Økonomi:

a. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

b. I forbindelse med afholdelse af konkurrencer/arrangementer i foreningens regi, herunder DM i Håndbryg, kan bestyrelsen indføre et gebyr for deltagelse i et sådant arrangement.

c. Deltagelse i foreningens møder og arbejde er frivilligt og der ydes ikke støtte til rejseomkostninger, telefon etc. medmindre andet er aftalt med bestyrelsen.

d. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

e. Foreningen tegnes i fællesskab af formanden og kassereren. Det vil sige at kassereren og formanden samarbejder i økonomiske og andre sager som fremmer foreningens virke og formål.

 

 

 

 

 

§ 6 Bestyrelsen:

a. Ved foreningens ordinære generalforsamling vælges en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter. 

b. Valgperioden for formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

c. Formand og mindst et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kasserer, næstformand samt mindst et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. 

d. Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede og alle 5 medlemmer har været indkaldt med en dagsorden. 

e. Ved stemmelighed i bestyrelsen bortfalder forslaget. 

f. Er formanden ude af stand til at varetage sit hverv i en længere periode eller fratræder formanden sit hverv i utide, vil næstformanden fungere som formand indtil næstkommende ordinære generalforsamling, hvor der skal vælges en formand til foreningen, uanset om det er lige eller ulige år. 

g. Bestyrelsen fastsætter selv deres arbejdsgang i en forretningsorden. 

h. Suppleanter har først stemmeret til bestyrelsesmøder i forbindelse med varigt forfald.

 

§ 7 Udvalg:

a. Bestyrelsen delegerer opgaverne i foreningen ud til en række udvalg. Bestyrelsen fastsætter hvilke udvalg der er aktive og kan ændre dette løbende. 

b. Hvert udvalg har en tovholder, som er ansvarlig for kommunikation, møder, opgaver og fremdrift. 

c. Foreningens medlemmer kan deltage i arbejdet i disse udvalg og kan melde sig til udvalget på generalforsamlingen eller løbende ved at kontakte tovholderen.

 

§ 8 Generalforsamling:

a. Afholdes senest i udgangen af marts måned.

b. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages skriftlig af formanden med mindst 3 ugers varsel.

c. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og sendes ud til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

d. Regnskabet skal være tilsendt revisoren en måned inden generalforsamlingen.

e. Foreningens stilartsdefinitioner betragtes som et tillæg til vedtægterne og er underlagt reglerne for vedtægtsændringer. Undtaget er konsekvensændringer under punkterne ”Indledende noter til bryggere og øldommere” samt stilartseksempler. Stilartseksemplerne kan løbende revideres af stilartsudvalget, da markedet ofte ændrer sig. Under stilartseksemplerne kan ølnavne ændres, hvis der er tale om samme øl (fx Brooklyn East India Pale Ale til Brooklyn East IPA), en øl, der er udgået, eller stilartsudvalget har fundet nye, mere passende eksempler. Ud over at de øl, der indføres, skal passe til stilarterne, er det væsentligt at have tilgængelighed for øje, da eksemplerne skal være med til at hjælpe håndbryggere og kommende og nuværende dommere til at få en referenceramme for stilarten. Hvis stilartsudvalget har ændringer til stilartseksempler, skal disse efterfølgende godkendes af bestyrelsen, inden de effektueres. Andre ændringer i stilartsdefinitionerne er først gældende efter afholdelse af et DM. Gældende stilartsdefinition publiceres på foreningens hjemmeside.

f. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 50 % af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske senes 2 uger fra der er indgivet begæring. Denne skal varsles som under punkt  

 

g. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent.

3: Valg af 2 stemmetællere.

4: Formandens beretning.

5: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6: Fremlæggelse af budget.

7: Indkomne forslag.

8: Fastsættelse af kontingent.

9: Valg af formand eller kasserer+næstformand

10: Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.

11: Valg af 3 suppleanter.

12: Valg af 1 kritisk revisor.

13: Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.

14: Evt.

15: Gæt en ølstil.

 

Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre skriftlig ønskes.

 

§ 9 Vedtægtsændringer og stemmeafgivelse:

a. Beslutninger i foreningen træffes ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

b. Et fremmødt medlem kan med en skriftlig fuldmagt repræsentere et andet medlem.

c. Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

 

§ 10 Foreningens opløsning:

a. Foreningen kan opløses, hvis der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er 2/3 flertal for dette.

b. I tilfælde af foreningens opløsning skal, når alle pligtige udgifter er afholdt, en eventuel formue gå til en forening eller organisation bestemt af generalforsamlingen.

 

§ 11 Overgangsparagraf i forbindelse med flytning af regnskabsår:

a. Regnskabsåret for 1. september 2011 til 31. august 2012 forlænges til at gælde til 31. december 2012

b. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, foretaget på den ekstraordinære generalforsamling, afholdt i september 2012, er kun gældende til den efterfølgende generalforsamling.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Horsens den 29-10-2006.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen I Ebeltoft den 27-10-2007.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 23-10-2010.

Ændringer vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamlingen i Aarhus og København den 08-09-2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 18-03-2017.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 23-03-2019.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Roskilde den 11-03-2023.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Aalborg den 09-03-2024.